קרנות נאמנות

א.נ.נ.י שופן ניהול השקעות בע"מ הינה מנהלת השקעות חיצונית בקרן נאמנות שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ ועל כן היא קשורה לאיילון קרנות נאמנות והינה בעלת זיקה לנכסים פיננסים שהונפקו או מנוהלים על ידה. להלן רשימת הנכסים :

שופן (2B) 20/80

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ

איילון קרנות נאמנות

נאמן הקרן: חברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ

שם הקרן: שופן (2B) 20/80

מספר נייר: 5127139

סיווג מס: פטורה

דמי ניהול: 0.75%  1)

מנהל השקעות חיצוני:
א.נ.נ.י שופן ניהול השקעות בע"מ

מדיניות ההשקעה של הקרן

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ80%.

שיעור החשיפה בקרן למניות, לא יעלה בערכו המוחלט, על 20%.

שיעור החשיפה בקרן למט"ח, לא יעלה בערכו המוחלט, על 30%.

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 2), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה 3) לא יעלה על 30%, ובלבד ש:

 1. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
 2. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול הבלעדי של מנהל הקרן.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

1) מנהל הקרן מתחייב שלא להעלות את שיעור שכרו בקרן ולא לגבות שיעור הוספה בקרן , וזאת לכל הפחות עד ליום 01.01.2021. ר' לעניין זה ולעניין חריגים להתחייבות האמורה של מנהל הקרן דיווח מנהל הקרן  מיום 03/03/2016 מספר אסמכתא:2016-03-040243.

2)   "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) – BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. 

3)  לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. 

פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0 עד 6) ולמטבע חוץ ( בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A עד F). ככול שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר.

2 עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט , B עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

אין בתשואות העבר של הקרן נאמנות למינהן כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

בנוסף יובהר, כי המידע המפורסם באתר החברה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות פרטני המתחשב בצרכיו של הלקוח ואין לראות בו משום מחויבות כלשהי של החברה למתן שירות כלשהו ללקוח. כמו כן, אין לראות בכתוב באתר משום המלצה כלשהי לבצע השקעות בשוק ההון, או המלצה להשקיע בנכסים פיננסיים כלשהם.

"שופן (0B) אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ"

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ

איילון קרנות נאמנות

נאמן הקרן: חברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ

שם הקרן– "שופן (0B) אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ"

קרן חדשה מיום 1.8.19. 

מספר הקרן– 5129382

סיווג הקרן– אג"ח בארץ-כללי, אג"ח כללי בארץ-ללא מניות.

סיווג מס פטורה*

דמי ניהול0.69% 1) מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן

מנהל השקעות החיצוניא.נ.נ.י שופן ניהול השקעות בע"מ.

מנהל הקרןאיילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן חברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ.

מנהל השקעות חיצוני:
א.נ.נ.י שופן ניהול השקעות בע"מ

מדיניות ההשקעה של הקרן

 
 • מנהל הקרן מתחייב כי נכסי הקרן יהיו חשופים אך ורק לני"ע אשר ימצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (כגון ני"ע שאין בהם חשש לריבית ,איסור שבת ולאווין) בהתאם להערכה ופיקוח של ועד ההלכה להשקעות וקרנות (גלאט הון) שע"י דייני ביה"ד הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ שליט"א (להלן: " הועד").
 • שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג לא יפחת מ 75%.
 • הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
 • שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט, על 20%.
 • הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 2).
 • שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה 3), לא יעלה על 20%.
 • שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה 3) לא יעלה על 10%.
 • יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
 • השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ , קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ,ומטבע חוץ, שיוחזקו בה בתוספת החשיפה לנכס הבסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

[1] מנהל הקרן מתחייב שלא להעלות את שיעור שכרו בקרן ולא לגבות שיעור הוספה בקרן , וזאת לכל הפחות עד ליום 01.01.2021. ר' לעניין זה ולעניין חריגים להתחייבות האמורה של מנהל הקרן דיווח מנהל הקרן  מיום 03/03/2016 מספר אסמכתא:2016-03-040243.

[2] "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה"-איגרת חוב קונצרנית ו\או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך
מ- BBB) – BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעת הקרן למדיניות השקעות עד תום שלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה

 [3]  לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור  לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. 

 • "נכס הייחוס של הקרן" – מדד אג"ח כללי**

**נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן.

 • 0= ללא חשיפה למניות B – עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
 • פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0 עד 6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A עד F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר.

*למרות היות של קרן הנאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מני"ע בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.